Vedtægter

 

 

 

Vedtægter for Østfyns Softballklub
Oysters

§1 Vedtægter for Østfyns Softballklub Oysters. 2

§3 Medlemskab af organisation. 2

§4 Optagelse af medlemmer 2

§5 Kontingent 2

§6 Udmeldelse – Eksklusion og Karantæne. 2

§7 Ordinær generalforsamling. 3

§8 Dagsorden. 3

§9 Generalforsamlingens ledelse. 3

§10 Ekstraordinær generalforsamling. 3

§11 Bestyrelsen – Valg. 4

§12 Konstituering og tegningsret 4

§13 Regnskab. 4

§14 Revision. 4

§15 Vedtægtsændringer 4

§16 Foreningens opløsning. 4

§1 Vedtægter for Østfyns Softballklub Oysters

Foreningens navn er Østfyns Softballklub Oysters. Foreningens hjemsted er Nyborg Kommune.

 

§2 Foreningens formål

Foreningens formål er at optage og beskæftige medlemmer, der ønsker at spille softball/baseball. Foreningsarbejdet skal end videre give børn, unge og voksne mulighed for virksomhed og kammeratligt samvær med ligesindede softballinteresserede i klubben.

 

§3 Medlemskab af organisation

Foreningen er medlem af Dansk Softball Forbund, der er medlem af Danmarks Idræts Forbund og underkastet deres love og bestemmelser.

 

§4 Optagelse af medlemmer

Som aktivt medlem af foreningen kan foreningen optage alle interesserede. Optagelse af umyndige som medlemmer af foreningen kræver samtykke fra forældre/værger. Klubben optager B-medlemmer. B-medlemmer kan ikke deltage i Danmarksturneringen. Ønsker et B-medlem at overgå til almindeligt medlemskab betales kontingentdifferencen.

 

§5 Kontingent

Foreningens kontingent fastsættes for et år ad gangen på den ordinære

generalforsamling. Kontingentet opkræves helårligt forud for alle medlemmer.

Dog kan en halvårlig kontingentbetaling aftales med kassereren, hvis særlige

forhold gør sig gældende.

 

§6 Udmeldelse – Eksklusion og Karantæne

Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftligt til foreningens formand med mindst 14 dages varsel, og at det pågældende medlem har betalt sit kontingent til foreningen frem til den dag, hvorfra udmeldelsen har virkning. Medlemmet har krav på skriftlig bekræftelse. Når et medlem er i kontingentrestance udsendes 1. rykker til betaling med 14 dages frist, pålagt et på Generalforsamlingen fastsat rykkergebyr. Er kontingentet endnu ikke betalt udsendes 2. rykker, pålagt dobbelt rykkergebyr. Ved over 1 måneds restance, kan bestyrelsen med mindst 8 dages skriftligt varsel ekskludere vedkommende. Ved kontingentrestance kan klubben give medlemmet karantæne for turneringsdeltagelse. Ingen, der er udelukket på grund af kontingentrestance, kan optages som nyt medlem af foreningen, før vedkommende har betalt sit kontingent. I øvrigt kan bestyrelsen ekskludere eller give et medlem karantæne, når særlige forhold giver anledning dertil. Bestyrelsens beslutning herom kræver dog, at mindst 4/5 af bestyrelsen har stemt for eksklusion eller karantæne. Vedkommende skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar, og han kan kræve, at spørgsmålet om eksklusion afgøres på den førstkommende ordinære generalforsamling. I alle tilfælde, hvor eksklusion skal behandles på en generalforsamling, har vedkommende krav på, at få meddelelse herom senest 3 døgn før generalforsamlingen afholdes, ligesom han har adgang til denne med ret til at forsvare sig. Spørgsmålet om eksklusion skal optages som et særskilt punkt på dagsordenen. Generalforsamlingens beslutning om eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af foreningens love, jf. §15. Et medlem, der er ekskluderet i henhold til en generalforsamlingsbeslutning, kan kun optages som medlem ved en ny generalforsamlingsbeslutning. Her kræves samme majoritet som ved beslutning om eksklusion.

 

§7 Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er, med de indskrænkninger som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle foreningens anliggender. Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i første kvartal, således at ønske om udbetaling af tilskud kan fremsendes til kommunen rettidigt, indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne. Dagsordenen bekendtgøres senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes på tilsvarende måde. Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes. Forslagene skal optages i dagsordenen. Stemmeret har alle medlemmer, der har været medlem af foreningen i de sidste 3 måneder før generalforsamlingen, og som ikke er i kontingentrestance. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde eller ved fuldmagt. (Æresmedlemmer uden stemmeret kan overvære generalforsamlingen)

 

§8 Dagsorden

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

 

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år
  til godkendelse, samt budget for det kommende år.
 4. Fastsættelse af kontingenter samt rykkergebyr.
 5. Behandling af indkomne forslag.
 6. Valg af formand.
 7. Valg af kasserer.
 8. Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen.
 9. Valg af 1-2 suppleanter til bestyrelsen.
 10. Valg af 2 revisorer og 1 revisor suppleant.
 11. Eventuelt

 

§9 Generalforsamlingens ledelse

Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede forhandlingerne. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, jf. §6, §15 og §16. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Dog skal der på begæring fra mindst 1 stemmeberettiget medlem foregå afstemning og valg skriftligt, ligesom alle afstemninger om eksklusion skal foregå skriftligt. Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, hvori også et referat af forhandlingerne optages i det omfang, dirigenten bestemmer.

 

§10 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, og når mindst 1/3 stemme-berettigede medlemmer skriftligt stiller krav herom til bestyrelsen. I nævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter begæringen er fremsat overfor bestyrelsen med oplysning om det emne, der ønskes behandlet. Om indkaldelsesmåde og udsendelse af dagsorden gælder bestemmelserne i §7.

 

§11 Bestyrelsen – Valg

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til lovene. Bestyrelsen består af en formand, en kasserer, en sekretær og yderligere 2 medlemmer. Formanden og kassereren vælges for 2 år ad gangen. Formanden vælges på ulige år og kassereren på lige. Øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for 1 år ad gangen af den ordinære generalforsamling. Formand og kasserer foretager de daglige forretninger udfra budget og bestyrelsens beslutninger. Formand og kasserer vælges direkte på generalforsamlingen. Genvalg kan finde sted.

 

§12 Konstituering og tegningsret

Bestyrelsen konstituerer sig snarest muligt, dog senest 14 dage efter generalforsamlingen, på et bestyrelsesmøde med sekretær. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, hvoriblandt formanden er til stede, jf. §6. Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol. Foreningen tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner udover budgettet kræves dog underskrift af såvel formanden som kassereren. I alle sager, der angår køb, salg eller pantsætning af fast ejendom eller løsøre, tegnes foreningen af formanden og kassereren i forening. Foreningens medlemmer hæfter ikke personligt. Kassereren kan disponere over foreningens konti, bl.a. ved brug af netbank.

 

§13 Regnskab

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Bestyrelsen skal inden den 1. februar afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr. 31. december til revisorerne. Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorernes påtegning. Driftsregnskabet og status bekendtgøres for foreningens medlemmer senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

 

§14 Revision

På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen 2 kritiske revisorer og 1 revisorsuppleant, jf. §8 Revisorerne skal hvert år gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningen er til stede. Driftsregnskabet og status forsynes med påtegning. Hver af revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdning.

 

§15 Vedtægtsændringer

Forandringer af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

 

§16 Foreningens opløsning

Foreningen kan opløses på to på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger, indkaldt med dette for øje, hvis 3/4 af de fremmødte medlemmer stemmer derfor. I tilfælde af opløsning tilfalder foreningens materialer, rekvisitter og et evt. regnskabsmæssigt overskud andet foreningsarbejde for børn og unge i Nyborg Kommune.

 

Vedtaget på stiftende generalforsamling den 23. november 1988.

Ændringer på generalforsamlingerne:

 1. 7/3 1991, d. 29/2 1992, d. 6/2 1999, d. 15/4 2014, d. 24/2 2018, d. 30/3-2024

 

Begrundelse for vedtægtsændringer

 • §10: Denne ændring vil gøre det muligt for bestyrelsen at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling. Som vores vedtægter er nu, er dette ikke muligt, og en ekstraordinær generalforsamling kan kun finde sted, hvis 1/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer stiller krav om det.

 • §11: Denne ændring vil gøre foreningens ledelse mere robust og sikre, at der til enhver tid vil sidde mindst én person i bestyrelsen, der har mindst 1 års erfaring og kender til rutiner og aftaler med samarbejdspartnere (kommune, bank osv.)

 • §7: Denne ændring ønskes således at datoen for foreningens generalforsamling er mere fleksibel og kan lægges således at det passer bestyrelsens tanker og prioriteter bedst muligt.

 

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.